برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری

فروشگاه رزفخری

logo لطفا منتظر بمانید...

برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری 11 مرداد 1401

برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری

برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری

(فروشگاه حضوری)


5 برنده خوش شانس بن خرید 500 هزار تومانی
1- خانم ناهید احمدی
2- خانم مرضیه رحیمی پور
3- آقای محسن ایرجی
4- آقای فرشید موسوی اصل
5- خانم بزرگیان
5 برنده خوش شانس بن خرید 1 میلیون تومانی
1- خانم تیام جهان کهن
2- خانم کوثر فاضلیان مقدم
3- خانم خدیجه سفاری
4- خانم فریده دیهن
5- آقای علی روزپیکر