برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری

فروشگاه رزفخری

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
شنبه 20 خرداد 1402 08:16:48

برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری 11 مرداد 1401

برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری

برندگان قرعه کشی جشنواره تابستانه رزفخری

(فروشگاه حضوری)


5 برنده خوش شانس بن خرید 500 هزار تومانی
1- خانم ناهید احمدی
2- خانم مرضیه رحیمی پور
3- آقای محسن ایرجی
4- آقای فرشید موسوی اصل
5- خانم بزرگیان
5 برنده خوش شانس بن خرید 1 میلیون تومانی
1- خانم تیام جهان کهن
2- خانم کوثر فاضلیان مقدم
3- خانم خدیجه سفاری
4- خانم فریده دیهن
5- آقای علی روزپیکر